1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Dobrý život BV, s.r.o., so sídlom Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50073681, DIČ: 2120164398, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 28944/S, (ďalej len „predávajúci„) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom obchode www.vasbylinkar.sk (ďalej len „e-shop“), ktorý prevádzkuje predávajúci. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a súvisiacimi právnymi predpismi. Podnikateľom je osoba uvedená v § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
1.2 Tovarom sa rozumejú výrobky v ponuke e-shopu.
1.3 Zaslaním objednávky tovaru kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami e-shopu, vrátane platobných a dodacích podmienok, s reklamačným poriadkom a s podmienkami spracovania osobných údajov kupujúceho.
1.4 Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka pri vytváraní objednávky môže potvrdiť svoj súhlas so zasielaním informačných sms, alebo informačného občasníka emailom, v ktorom mu bude e-shop prezentovať aktuálne akcie, zákaznícke výhody a novinky. Kupujúcemu nebudú smerované žiadne emaily tretích strán.
1.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
1.6 Orgán dohľadu: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 048/4124969, 048/4151871, fax č. 048/4124693, www.soi.sk

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode „Ako nakupovať“, ktorý je uverejnený na stránke e-shopu.
2.2 Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplnenej a odoslanej objednávky cez internetovú stránku predávajúceho alebo telefonicky na tel. čísle: 0940 757 506 (ďalej len „objednávka“).
2.3 Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s potvrdením jeho objednávky. Potvrdenie objednávky sa považuje za záväznú akceptáciu návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a týmto momentom vzniká právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
2.4 Predávajúci sa zaväzuje odoslať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a cenu za jeho dopravu, v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
2.5 Kupujúci ku každej objednávke obdrží doklad o zaplatení, či už e-mailom alebo priamo s tovarom.
2.6 Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:
– Meno a priezvisko kupujúceho
– Kompletnú dodaciu adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
– Telefónne číslo a email
– Počet kusov – balení tovaru
– Spôsob úhrady za tovar (dobierka) alebo prevodom z účtu
– Spôsob prepravy a prevzatia tovaru (kuriérska spoločnosť).

3. Platba a dodanie tovaru

3.1 Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s platbou za objednaný tovar formou dobierky – v hotovosti, pri jeho doručení. V prípade záujmu zo strany kupujúceho je možná i platba prevodom vopred na účet predávajúceho. V takomto prípade pošle predávajúci kupujúcemu údaje k platbe. Po prijatí platby od kupujúceho na účet predávajúceho bude predávajúci expedovať tovar na adresu kupujúceho.
3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien tovaru v ponuke e-shopu. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v e-shope v čase objednania tovaru kupujúcim.
3.3 Predávajúci odosiela tovar prostredníctvom služieb kuriérskej spoločnosti do jedného pracovného dňa od objednania tovaru kupujúcim. V prípade, že objednaný tovar sa nenachádza na sklade, kupujúci bude na túto situáciu upozornený do jedného pracovného dňa a má možnosť rozhodnúť sa, či svoju objednávku stornuje, alebo počká, kým bude tovar opäť na sklade.
3.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

4. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom a vrátenie tovaru

4.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
4.2 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
4.3 Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára dostupného na e-shope predávajúceho – na stiahnutie TU. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný spolu s príslušenstvom a to zaslaním poštovým prepravcom. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
4.4 Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a taktiež aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
4.5 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy / reklamácii bude po posúdení vráteného tovaru vrátená alikvotná časť zaplatenej sumy. Pri akciových baleniach s vreckami zadarmo (balíčky 5+1, 10+2, 20+5 zdarma) sa pri výpočte alikvotnej čiastky pre vrátenie vychádza z plného počtu vreciek v danej objednávke (teda 6ks, 12ks a 25ks).
4.6 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúceho odseku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, tým nie je vylúčená možnosť predávajúceho dohodnúť sa individuálne so spotrebiteľom na inom spôsobe platby, napr. prevodom na účet spotrebiteľa.
4.7 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
4.8 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
4.9 V ostatnom sa odstúpenie od zmluvy, práva a povinnosti spotrebiteľa a predávajúceho spravuje v zmysle ustanovení § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

5. Záručná doba a reklamácia

5.1 Záručná doba na dodaný tovar sa spravuje na to príslušnými právnymi predpismi platnými na území SR.
5.2 Kupujúci je povinný ihneď pri prevzatí objednaného tovaru skontrolovať, či bol dodaný v nepoškodenom stave.
5.3 Žiadosti o reklamácie tovaru je kupujúci povinný bezodkladne zaslať e-mailom na adresu obchod@vasbylinkar.sk.
5.4 Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať na fakturačnú adresu predávajúceho aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, s uvedeným popisom závady. Vyriešenie reklamácie v rámci záručnej dobe je bezplatné. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúcim.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje, ktoré poskytne kupujúci pri vypĺňaní objednávky, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
6.2 Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou dodávateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodania objednaného tovaru.
6.3 Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.
6.4 E-shop vasbylinkar.sk je registrovaný Úradom na ochranu osobných údajov SR.
6.5 Objednaním tovaru prostredníctvom e-shopu vasbylinkar.sk. kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi. Súčasne kupujúci súhlasí so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom príslušnými právnymi predpismi.

7.Alternatívne riešenie sporov

7.1 Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk v sekcii ochrana spotrebiteľa). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.03.2017 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. V Banskej Bystrici dňa 01.03.2017.